ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ชาย
55

• หญิง
54

รวม
111


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
17

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
52

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
16

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
3

• มัธยมศึกษาตอนต้น
3

• ประถมศึกษา
9

• ไม่ระบุ
6


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญ
12

• แผนกวิชาช่างยนต์
7

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
6

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
2

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
8

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาการบัญชี
8

• แผนกวิชาการตลาด
1

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
3

• แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
4

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
1

• งานพัสดุ
5

• งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
15

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
3

• งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
2

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
1

• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
1

• หัวหน้างานความร่วมมือ
1

• งานปกครอง
2

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3

• งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
2

• งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
1

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
1

• งานประกันคุณภาพการศึกษา
1

• งานทะเบียน
3

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
2

• งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)
1

• งานเทียบโอนประสบการณ์
2

• งานหลักสูตร
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
1

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4

ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด


นายวิทูร กิจเครือ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชัยรัช สกุลเด็น
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนางสาวกนกวรรณ ส่งสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายวิสิทธิ์ ภูแป้ง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรว่าที่ร้อยตรีธงชัย ชูทรัพย์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายทรงรัตน์ ใจรักษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญนายธนกฤต ศักดิ์ศิธร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นพดล วิพานิช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายนิมิตร์ ลินลา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายโกวิทย์ เลื่อนแป้น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสุรพงษ์ ไชยเสนา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายพรณรงค์ ขจรกลิ่น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หัวหน้างาน งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นายนิพนธ์ จ่างวุฒิไกร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนางสาวณัฐอริญ บุญมี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนายเกษมศักดิ์ เฮงเส็ง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางศศมนต์ สุขวิเศษ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
หัวหน้างาน งานปกครองนายธีรพงษ์ เอี่ยมยัง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก

นางผะดา อินทรพรหม
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางนภาเจิด ลินลา
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางฉัตรฤดี ชมภูจักร
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนางปริษา วรธนปรัชญา
หัวหน้างาน งานบัญชี
ข้าราชการพลเรือน งานบุคลากร
ข้าราชการพลเรือน งานบัญชีนายบุญประเสริฐ บุญชูเชิด
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายสงัด บุญมี
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางกฤติกา วิสารวงศ์
หัวหน้างาน งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนายยอดไผ่ ประภากมล
หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางขัตติยา เลื่อนแป้น
หัวหน้างาน หัวหน้างานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสุวิจักขณ์ ดวงแป้น
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายปริญญา วทัญญู
หัวหน้างาน งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวอรสา จังหวัดสุข
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญนายวิรัช วิริยาลัย
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายรังสันต์ อยู่สถิตย์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางอลิสรา สุขสม
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชีนายสุรชัย ทันสมัย
หัวหน้างาน งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)
หัวหน้างาน งานเทียบโอนประสบการณ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายทศพร ดวงสวัสดิ์
หัวหน้างาน งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(สื่อการสอน)
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์นางสุวรรณา ดวงสวัสดิ์
หัวหน้างาน งานหลักสูตร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญอรรถพล พรายมณี
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นางวรินทร์ธร วงศ์ฉัตรจิรากุล
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี

นายธนพล เพ็งประเดิม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายจามิกร ขอจ่วนเตี๋ยว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นางณัฎชยา รักงาม
ข้าราชการพลเรือน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)น.ส.ชลธิชา แก้วหนองโพธิ์
ข้าราชการพลเรือน งานการเงิน

นางสุภาภรณ์ รัตนพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนายไพรินทร์ ศรีโมอ่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนายนธีร์(นธี) อุ้ยฟัก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนางสาวปาริฉัตร ทำทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนางสาวตฤณกร โชตนาราหิรัญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญLI Liwen
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนางสาวหทัยชนก กลีบเมฆ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนางสาวกมลชนก งิ้วเซอร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญนายสมคเน ผึ้งย้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายสัญญา บูชาเทียน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายนิพล พวงลำใย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์นายภานุมาส ยะเครือ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายเชาว์วรรธน์ จรรยาธรรม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายพรชัย ยางทัด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายมานิตย์ จงจินารี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายธีระศักดิ์ สีเหลี่ยมงาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังโยธกา ไพสี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายปรีดีนันท์ บุญทิม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวเมธาพร บางพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายวันเฉลิม ประนอมศิลป์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายประวิชพัตร หาดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างวรุณศิริ เล้าสวย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวสุรีรัตน์ ดีเมฆ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวสุชาดา ท่านกเอี้ยง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวนันทิยา เสือผู้
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาดนางสาวสมาพร เจริญเส็ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวนิภา ตันติพิริยะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางปวีณา สงวนสมบัติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร

นายนิวัติชัย ไสยบรรพ์
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุนายพิน เรืองขันธ์
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นายสานันท์ บัวทอง
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นายเอื้อน อ้นเชิด
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นายสานนท์ หอมชื่น
ลูกจ้างประจำ งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นางนฤมล ใจอุ่น
ลูกจ้างประจำ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางกานตนา งามขำ
ลูกจ้างประจำ งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)

นางสาวเมวดี ทิมทับ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางศุภวรรณ เฮงเส็ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานการเงินนางประพา วายุวรรธนะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางอัจฉรียา ทองคง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุนางสาวนันทิพร บรรดิษฐ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวเรวดี ศรีเจริญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นางสาวประนอม มะลิขาว
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นายสมนึก ศรีสวาท
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นายรัตน์ นิลนก
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นางบัวลา คล้ายทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นายพรชัย เจริญสุข
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นายวิชัย เอี่ยมละออ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นายพงษ์เพชร คำวงศ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นางประชุม จับจิต (ศิลปล้า)
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นางสาวสุนันทา ดำขำ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ(อาคารสถานที่)น.ส.พนารัตน์ สงวนศักดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวอัญชัญ เสือผู้
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ(วางแผนงบประมาณ)นายวิวัฒน์ จงสัมฤทธิ์ผลดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวสุดารัตน์ บุตรงาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวกิ่งแก้ว สุติวงศ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา(แนะแนว)น.ส.เจมจิราห์ พรหมประสิทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางวลัยพร จุฑาทิพย์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางทิชากร ชัยสรรค์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานทะเบียนนางสาวศิวาพร บัวทอง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานหลักสูตร
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตร

นายวัชรวุฒิ ยะย่าเป้า
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางจริยา ประยูรมหิศร
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวสุวรรณา หวานแท้
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาการเรียนการสอนและประเมินผล(วัดผล)นางจิตเขษม แก้วกานดา
เจ้าหน้าที่ งานเทียบโอนประสบการณ์

นายชาญณรงค์ แช่มช้อย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายศิริชัย เฮงตระกูล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

ชุณหะวัณ ฮวดลิ้ม
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก